Skip to main content

Scripties (2014)

Onderwerpen masterproeven 2014-2016 aan de onderzoeksgroep “Operations Research and Scheduling”

Jordy Batselier (Assistent)
Mathieu Wauters (Assistent)
 
Aantal beschikbare onderwerpen: 41
Totaal aantal studenten toegewezen aan een onderwerp: 35
Belangrijke boodschap aan studenten: Voor sommige onderwerpen waar reeds studenten werden toegewezen laten we ook nog andere studenten toe. Indien interesse in een onderwerp dat reeds werd toegewezen, kan je alsnog een mail sturen naar de desbetreffende begeleider. De begeleider laat dan asap weten of het onderwerp nog kan gekozen worden. Uiteraard zijn alle openstaande onderwerpen nog beschikbaar.
 
Enkele belangrijke data: 
 • Indienen titel masterproef: uiterlijk 15 december 2014
 • Tussentijds rapport: uiterlijk 8 mei 2015
 • Indienen thesis: uiterlijk 18 mei 2016
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde studenten die zich met plezier willen inwerken in het domein van Operationeel Onderzoek/Management. Dit domein wordt in de literatuur en praktijk meestal Operations Research/Management Science genoemd (voor meer informatie, zie www.informs.org). De algemene verwachtingen werden reeds gepresenteerd op de introductiesessie. Je kan deze presentatie downloaden via volgende link: Masterproeven2014.
 
Wij verwachten van de studenten:
 
We verwachten van alle masterproefstudenten dat zij zelfstandig kunnen werken en dat zij een kwantitatieve ingesteldheid hebben. Voor sommige onderwerpen zijn we op zoek naar studenten die graag programmeren en die bereid zijn de basisprincipes van C++ onder de knie te nemen.
 • Inzet en motivatie vanaf begin oktober
 • Samenkomsten op vooraf geregelde tijdstippen om de voortgang en/of resultaten gezamenlijk te bespreken
 • Bij voorkeur opmaak van de masterproef in Latex
 • Aanleren van de basisprincipes van C++ voor de start van het academiejaar (handleiding beschikbaar) (niet alle onderwerpen)
De output bestaat uit een tussentijds thesisverslag in jaar 1 en een finale versie in jaar 2. 
 
Jaar 1. Tussentijds verslag.
Het tussentijds verslag telt mee als deel van de finale evaluatie, en moet dus grondig worden opgemaakt. Download daarom de richtlijnen van het tussentijds verslag en lees deze aandachtig. Om deze richtlijnen wat concreet te maken, hebben we via onderstaande links drie voorbeeldverslagen beschikbaar gesteld:
 • Verslag 1. Zwak verslag, Het verslag bevat geen enkele vernieuwing en is puur een samenstelling van bestaand onderzoek. De onderzoeksvraag is niet afgelijnd en het toekomstig werk werd niet perfect gedefinieerd. Finale score 0/3.
 • Verslag 2. Matig verslag. Het verslag bevat voldoende materiaal dat kan dienen als overzicht van de thesis, maar mist een grondig overzicht van het reeds gedane werk en bijhorende behaalde resultaten. Bovendien is het verslag niet origineel en vernieuwend. Finale score: 1.5/3.
 • Verslag 3. Excellent verslag. Het verslag bevat concrete doelstellingen, voldoende vooruitgang en diepgang én een sterke kijk op het toekomstig werk. Schitterende verzorging. Finale score: 3/3.

Jaar 2. Finale thesis: De praktische richtlijnen qua lettertype, vormgeving, etc. voor het finaal thesisverslag kan je op Minerva vinden. De inhoudelijke richtlijnen die wij als OR&S onderzoeksgroep nastreven vind je via de volgende link: finale thesis.

Wij bieden aan de studenten:
 • Een onderwerp dat in de lijn ligt van onze huidige onderzoeksactiviteiten
 • Opvolging van de ontwikkeling van het programma en de analyse van de resultaten
Bij elk onderwerp worden de contactpersoon, vaardigheden, maximaal # studenten en inhoudelijke aspecten kort vermeld. De inhoudelijke aspecten beschrijven kort waar de klemtoon van de masterproef ligt, maar dit kan uiteraard ten alle tijde, volgens de interesse van de student, aangepast worden.
 
Inhoudelijke aspecten zijn:
 • Literatuurstudie: ondersteunend, eventueel uitgebreid, uitgebreid of hoofddoel van de masterproef 
 • Case study/oefening: neen, optioneel of hoofddoel van de masterproef 
 • Software gebruik: neen, optioneel of ja 
 • C++: neen, optioneel of ja (of eventueel een andere taal, bv. Java, VBA in excel, etc.)

Masterproeven in projectplanning:

Projectplanning en projectmatig werken kennen een enorme groei. Een project wordt omschreven als een uniek proces, bestaande uit een verzameling gecoördineerde en gecontroleerde activiteiten met start- en eindtijdstippen, die worden uitgevoerd met het oog op het realiseren van een doelstelling binnen voorgeschreven tijds-, hulpmiddelen- en kostenbeperkingen. Naast gekende voorbeelden van projecten in de industrie (grote bouwprojecten, de kanaaltunnel, enz...) zijn ook managers steeds meer bezig met unieke opgaven, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen of invoeren van een nieuw automatiseringssysteem. Het vak projectmanagement (1e master HIR) dient als uitstekende leidraad voor het onderzoek dat nodig is voor het schrijven van een masterproef rond één van de onderstaande onderwerpen.
 
Onderwerp: Een vergelijkende studie tussen verschillende netwerk analysemethoden
 
Nog niet toegewezen
 
De traditionele aanpak van netwerk analyse d.m.v. activity-on-the-node netwerken heeft geleid tot een aantal netwerk generatoren in de literatuur. De netwerkgenerator RanGen werd ontwikkeld aan onze vakgroep en vertoont verdacht veel gelijkenissen met de zogenaamde “Design Structure Matrix” (DSM) methodiek. Bovendien werd in een recente paper “The concept of DSM and ADT integration in the product design process” deze gelijkenis nogmaals bevestigd. Het doel van deze thesis om de verscheidene aanpakken te analyseren om uiteindelijk tot een vernieuwde RanGen aanpak te komen die deze concepten samenbrengt en - uiteraard - uitbreidt naar mogelijke verbeteringen.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jeroen Burgelman
Vaardigheden: Project Management, Scheduling, Optimalisatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: nee
Software gebruik: C++, RanGen
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Het samenbrengen van verschillende planningstechnieken in één overkoepelende techniek
 
Nog niet toegewezen
 
In de eerste dagen van projectplanning waren de Critical Path Method (CPM) en de Precedence Diagramming Method (DPM) de gangbare technieken om activiteiten te plannen. Voor grote projecten waarbij veel herhaling van toepassing is werd een alternatieve methode, de Linear Scheduling Method (LSM) voorgesteld. In een recente paper “Merging PDM, RSM and LSM scheduling approaches into a single construction project scheduling system” werden deze technieken verzameld in één geïntegreerde aanpak, gekend als Unified Project Scheduling System (UPSS). Het doel van deze thesis is een kritische analyse van deze techniek, alsook de uitbreiding van bestaande scheduling methoden (serieel en parallel generatie methoden) met deze UPSS techniek om zodoende uitbreidingen van de bestaande resource-constrained project scheduling methoden op te lossen.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jeroen Burgelman
Vaardigheden: Project Management, Scheduling, Planning, Resources
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: nee
Software gebruik: C++, RanGen
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Een studie naar de integratie tussen de critical chain methode en evidence reasoning (toegewezen aan Pieter Devolder en Lucas Tack)
 
  
Pieter Devolder en Lucas Tack
 
De Theory of Constraints heeft met het boek “Critical Chain” een weg gevonden in de projectplanning literatuur. In een recente paper “Critical chain and evidence reasoning applied to multi-project resource schedule in automobile R&D process” werd een geïntegreerde aanpak voorgesteld die de critical chain methode linkt aan een evidence reasoning aanpak. Aangezien de voorgestelde aanpak nog weinig gekend is in de literatuur is het doel van deze thesis om dit model te valideren op fictieve (en eventueel empirische) data teneinde dit model te valideren en te verbeteren.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Annelies Martens
Vaardigheden: Project Management, Scheduling, Planning, Resources
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: nee (maar kan eventueel wel).
Software gebruik: C++, RanGen
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Een case study over setups en setoffs in project scheduling
 
Nog niet toegewezen
 
Een setup (setoff) is nodig wanneer een activiteit in een project schema start (eindigt). Zulke setups en setoffs zijn veelvuldig bestudeerd in de literatuur. Zij worden voorgesteld door middel van extra tijden of extra kosten. Echter, een case study die de invloeden van setups en setoffs op een project schedule bestudeert is nog niet uitgevoerd. De student gaat na hoe groot de invloed van setups en setoffs op een werkelijk project schema is en hoe een project manager hiermee omgaat. Daarnaast gaat de student op zoek naar methodes die de negatieve effecten van setups en setoffs zoveel mogelijk beperken.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Len Vandenheede
Vaardigheden: Project Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik: eventueel RanGen, C++, ProTrack of P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Een case study over het Resource Renting Problem (toegewezen aan Athina De Smet)
 
Athina De Smet
 
Het Resource Renting Probleem (RRP) is een subprobleem in project scheduling dat een trade-off zoekt tussen een goed projectschema en een goede flow van resources. Het RRP gaat op zoek naar de juiste momenten om een bepaalde resource aan te kopen of te verkopen. In sommige gevallen kan het immers opportuun zijn om resources in een project te houden, ook al worden ze even niet gebruikt. De student gaat op zoek naar bedrijven die werkzaam zijn in een projectomgeving en die baat zouden kunnen hebben bij de RRP-benadering. Van deze bedrijven krijgt hij details over projecten. De student vergelijkt vervolgens de literatuur met de theorie en zal de gekende oplossingsprocedures voor het RRP toepassen op deze praktijkvoorbeelden. Er wordt vooropgesteld dat de student minstens vijf projecten op deze manier behandelt.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jeroen Burgelman
Vaardigheden: Project Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik: eventueel RanGen, C++, ProTrack of P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: De invloed van milieubewust denken in project scheduling (toegewezen aan Fauve Verhelst en Camille De Cock)
 
  
Fauve Verhelst en Camille De Cock
 
Waar milieubewust denken vroeger werd weggelachen, is het nu een pure noodzaak geworden voor het behoud van het klimaat. Ook bedrijven werken steeds milieubewuster. Wanneer een project gescheduled wordt waar, naast de klassieke objectieven als tijd en kost, ook de ecologische voetafdruk geminimaliseerd wordt, kan dit een totaal ander beeld opleveren. De student gaat na hoe het milieubewustzijn in een project schedule past en stelt voor dit nieuw probleem een planningsmethode voor. Een case study behoort ook tot de mogelijkheden.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jeroen Burgelman (Fauve) en Pieter Leyman (Camille)
Vaardigheden: Project Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: RanGen, C++, ProTrack of P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Het resource-constrained project scheduling problem met netto actuele doelwaarde: Een case study rond payment modellen
 
Nog niet toegewezen
 
Het doel van dit onderwerp is het bestuderen van een bestaand probleem, namelijk het resource-constrained project scheduling problem met netto actuele doelwaarde (RCPSPDC), aan de hand van echte data. De klemtoon ligt hierbij op de planningsfase van de projecten en concreet op de gebruikte betalingsmodellen. De student(e) zal data verzamelen van op zijn minst 4 projecten en deze analyseren door er bestaande technieken op toe te passen en deze te vergelijken, zowel onderling als met het echte projectplan. Een mogelijke uitbreiding betreft het vergelijken van deze reële data met fictieve projecten.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project Management, scheduling, programmeren (beperkt)
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 1 student.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik: C++/Java, eventueel RanGen
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Multi-project planning: Een superproject of niet?
 
Nog niet toegewezen
 
Dit onderwerp handelt over het multi-project planningsprobleem waarbij meerdere projecten tegelijkertijd moeten gepland worden. Momenteel worden deze individuele projecten in de literatuur echter vaak gekoppeld in een zogenaamd superproject, wat neerkomt op een aaneenschakeling van individuele projecten. Het doel van deze thesis is om te bestuderen of dit een toegevoegde waarde biedt, en of er geen betere alternatieven bestaan. Bovendien kan ook de vraag gesteld worden of zo een superproject steeds mogelijk is op basis van de veronderstellingen horende bij de inviduele projecten.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project Management, scheduling, programmeren
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 1 student.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: C++/Java, RanGen
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Integratie van multi-project selectie & planning (toegewezen aan Tom Bouckaert)
 
Tom Bouckaert
 
Dit onderwerp handelt over het multi-project planningsprobleem waarbij meerdere projecten tegelijkertijd moeten gepland worden. Een mogelijke uitbreiding hierbij betreft het selecteren van een beperkt aantal projecten uit een hele pool van mogelijk projecten. Gegeven de complexiteit van het planningsprobleem kan het aangeraden zijn de planning al (deels) in rekening te brengen bij het selecteren van projecten. Deze thesis probeert een antwoord te vinden op dit probleem, omdat het slechts beperkt besproken is in de literatuur maar praktisch wel (heel) relevant kan zijn.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project Management, scheduling, programmeren
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 1 student.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: C++/Java, RanGen
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Release dates & deadlines binnen project scheduling (toegewezen aan Nicolas Cattoir)
 
Nicolas Cattoir
 
Dit onderwerp betreft het plannen van activiteiten in een project waarbij elke activiteit een release date en een deadline heeft. Het doel van het probleem is het vinden van een feasible oplossing gegeven al deze release dates en deadlines. Het voornaamste verschil met meer standard planningsproblemen is dat hierbij precedence relations optioneel zijn. Deze thesis beoogt dit probleem in detail te bestuderen, de verschillen met andere problemen aan te halen, en nieuwe oplossingsmethoden voor te stellen.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project Management, scheduling, programmeren
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 1 student.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: C++/Java, RanGen
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Minimum cuts voor project scheduling
 
Nog niet toegewezen
 
Door de complexiteit van de mathematische modellen en de moeilijkheid om deze door LP-solvers op de lossen, wordt vaak gebruik gemaakt van (meta)heuristieken om projecten te plannen. Het RCPSP is een voorbeeld van zo een probleem. In 2003 werd een paper gepubliceerd die met behulp van minimum cuts en Lagrangian relaxation het RCPSP oplost op basis van het mathematisch model. Dit onderzoek wordt echter zelden vergeleken met de meer courante (meta)heuristieken in de literatuur. Het doel van deze thesis omvat net dit: het vergelijken van deze paper met bestaande (meta)heuristieken en verbeteringen voorstellen voor de mathematische formulering.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project Management, scheduling, linear programming, operations research, programmeren
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 1 student.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: C++/Java, RanGen
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Een studie naar de interactie tussen projectplanning en de periodiciteit van variabele vergoedingen (toegewezen aan Nathalie Van Roekeghem)
 
Nathalie Van Roekeghem
 
Incentives worden traditioneel gebruikt door de eigenaar van een project om de manier van werken van de uitvoerende partij (contractor) te beïnvloeden. Deze invloed moet er op zijn beurt voor zorgen dat de netto return van de eigenaar wordt vergroot. Een van de elementen van een contract met incentives is de periodiciteit waarmee deze bedragen worden uitbetaald. Deze kunnen immers deels (of volledig) worden uitbetaald aan bepaalde milestones in het project. Alternatief kunnen deze incentives ook (deels of volledig) worden uitbetaald aan het eind van het project. Gegeven dat de uitvoerende partij (contractor) steeds zijn eigen winst wenst te maximaliseren, zal hij/zij de planning van de activiteiten, dewelke gepaard gaan met uitgaande kasstromen voor de uitvoerende partij, aanpassen om de grootst mogelijke winst te bekomen. Het doel van deze thesis is het ontwerpen van een techniek om deze planning te optimaliseren, om vervolgens de impact van verschillende contractstructuren op de planning van het project te analyseren.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Louis-Philippe Kerkhove
Vaardigheden: Project Management
Extra: -
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: nee
Case study/oefening: nee
Software gebruik: C++
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: De impact van periodieke incentive betalingen op de planning van projecten (toegewezen aan Tom Driege)
 
Tom Driege
 
Incentives worden traditioneel gebruikt door de eigenaar van een project om de manier van werken van de uitvoerende partij (contractor) te beïnvloeden. Deze invloed moet er op zijn beurt voor zorgen dat de netto return van de eigenaar wordt vergroot. Een van de elementen van een contract met incentives is de periodiciteit waarmee deze bedragen worden uitbetaald. Deze kunnen immers deels (of volledig) worden uitbetaald aan bepaalde milestones in het project. Alternatief kunnen deze incentives ook (deels of volledig) worden uitbetaald aan het eind van het project. Gegeven dat de uitvoerende partij (contractor) steeds zijn eigen winst wenst te maximaliseren, zal hij/zij de planning van de activiteiten, dewelke gepaard gaan met uitgaande kasstromen voor de uitvoerende partij, aanpassen om de grootst mogelijke winst te bekomen. Het doel van deze thesis is het ontwerpen van een techniek om deze planning te optimaliseren, om vervolgens de impact van verschillende contractstructuren op de planning van het project te analyseren.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Louis-Philippe Kerkhove
Vaardigheden: Project Management
Extra: -
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: C++
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: De impact van concurrent engineering op de planning van projecten: een simulatiestudie (toegewezen aan Michiel Declerck)
 
Michiel Declerck
 
Om de duurtijd van projecten te verkorten wordt frequent gebruik gemaakt van concurrent engineering (CE). Hierbij worden activiteiten die normaal sequentieel gebeuren (deels) overlapt. Om dit te doen wordt uitgegaan van voorlopige specificaties van de upstream activiteiten, dewelke natuurlijk nog steeds kunnen wijzigen. Doordat deze specificaties nog kunnen wijzigen, kan het nodig zijn om bepaalde activiteiten te gaan herwerken (rework). Het doel van deze thesis is door middel van een simulatiestudie na te gaan hoe de planning van dergelijke projecten verbeterd of geoptimaliseerd zou kunnen worden. Deze thesis bouwt verder op reeds bestaand onderzoek van voorgaande jaren, waarbij de focus ligt op het modelleren en simuleren van deze problematiek.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Louis-Philippe Kerkhove
Vaardigheden: Project Management
Extra: -
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: nee
Case study/oefening: nee
Software gebruik: C++
Model/analyse: simulatiemodel en experimenten zijn het hoofddoel
 

Masterproeven in project risico management:

Risico management en de zogenaamde Schedule Risk Analysis (SRA) bestaat uit een set van noodzakelijke methoden die kunnen gebruikt worden om de zwakke plaatsen van een projectplan in kaart te brengen. Deze methoden laten toe om beter te kunnen inspelen op onverwachtse wijzigingen tijdens de uitvoering van het project en zorgen dus voor een betere focus van de project manager op de gevaarlijke delen van het project. Zowel het onderzoek als de praktijk heeft recent veel interesse gekregen in deze techniek, wat heeft geleid tot samenwerkingen met PMI België (www.pmi-belgium.be) en buitenlandse organisaties. Op vraag van deze organisaties wordt onderzoek gedaan naar nieuwe trends in dit domein, teneinde een kritische evaluatie over deze vernieuwingen op te stellen en hun potentieel te beoordelen. Dit academiejaar zijn er volgende masterproeven in dit domein:
 
Onderwerp: Het optimaal inschatten van reserves in een project op basis van kosten- en risicoschattingen
 
Nog niet toegewezen
 
Het optimaal inschatten van reserves in een project is een onderzoekspiste die vanuit verschillende invalshoeken wordt onderzocht. Recent werd een paper “A contingency estimation model for software projects” voorgesteld waarbij de geschatte reserves voor de resources gekoppeld worden aan de schattingen voor de kosten en risico’s van software projecten. Deze voorgestelde aanpak werd slechts getest op een klein aantal projecten, en het is dan ook wenselijk om deze studie te testen op een grote testset van projecten (fictief én real life) om de sterktes en zwaktes van deze methodiek te onderzoeken, alsook uit te breiden naar een verbeterde aanpak.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Annelies Martens
Vaardigheden: Project Management, Dynamic Scheduling, Statistiek, Risico analyse, Simulatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: nee
Software gebruik: C++, P2 Engine, R
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Op zoek naar een betere modelering van risico voor projecten d.m.v. gevallenstudies (toegewezen aan Ruben Ketels en Heleen De Dobbeleer)
 
  
Ruben Ketels en Heleen De Dobbeleer
 
De literatuur rond het inschatten, modeleren en evaluaeren van risico voor projecten is wijd verspreid en werd bekeken vanuit verschillende invalshoeken. In een recente paper “Towards a better modelling and assessment of construction risk: Insight from a literature review” werd een literatuuroverzicht gegeven, en een (vrij eenvoudige) aanpak voorgesteld om de brug tussen de theoretische modellen en praktische toepassing te vernauwen. Dit thesisonderwerp beoogt een kritische analyse van de literatuur, alsook de uitwerking van gevallenstudies met echte data om de voorgestelde aanpak te illustreren en mogelijks ook te verbeteren.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jordy Batselier
Vaardigheden: Project Management, Dynamic Scheduling, Statistiek, Risico analyse, Simulatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt. Een gelijkaardig onderwerp met dezelfde basispaper werd voorgesteld, maar mikt eerder op de bouw en analyse van een simulatiemodel.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend (de basispaper stelt reeds een overzicht voor)
Case study/oefening: ja
Software gebruik: Eventueel ProTrack
Model/analyse: Illustratie van een bestaande aanpak op echte project data
 
Onderwerp: Op zoek naar een betere modelering van risico voor projecten d.m.v. een computerexperiment
 
Nog niet toegewezen
 
De literatuur rond het inschatten, modeleren en evaluaeren van risico voor projecten is wijd verspreid en werd bekeken vanuit verschillende invalshoeken. In een recente paper “Towards a better modelling and assessment of construction risk: Insight from a literature review” werd een literatuuroverzicht gegeven, en een (vrij eenvoudige) aanpak voorgesteld om de brug tussen de theoretische modellen en praktische toepassing te vernauwen. De bedoeling van dit thesisonderwerp is om één of meerdere risicomodellen te testen op fictieve project data om via simulatie de sterktes en zwaktes te analyseren.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jeroen Burgelman
Vaardigheden: Project Management, Dynamic Scheduling, Statistiek, Risico analyse, Simulatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt. Een gelijkaardig onderwerp met dezelfde basispaper werd voorgesteld, maar mikt eerder op de verzameling van echte project data.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend (de basispaper stelt reeds een overzicht voor)
Case study/oefening: ja
Software gebruik: C++ en P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel van de thesis
 
Onderwerp: Beter reageren op risico in projecten: Een optimalisatie aanpak
 
Nog niet toegewezen
 
De literatuur rond de zogenaamde “risk response strategies” werd recent uitgebreid door een paper “An optimization method for selecting project risk response strategies”. In deze paper wordt een mathematisch model voorgesteld waarbij de kritische elementen kost, tijd en kwaliteit van het project worden opgenomen. In deze thesis zou dit model moeten geprogrammeerd worden en getest worden op een groot aantal projecten, om uiteindelijk een analyse uit te voeren die projectkenmerken koppelt aan bruikbaarheid van het model. Deze analyse moet dan uiteindelijk leiden tot een kritische evaluatie en verbetering van het model.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Danica D'hont
Vaardigheden: Project Management, Dynamic Scheduling, Risico analyse, Optimalisatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik: C++ en Gurobi
Model/analyse: hoofddoel van de thesis
 
Onderwerp: Project risk beheer en performantiemeting met de theory of constraints (toegewezen aan Arno Van Droogenbroeck)
 
Arno Van Droogenbroeck
 
De Theory of Constraints heeft met het boek “Critical Chain” een weg gevonden in de projectplanning literatuur. In een paper “Software project management: Theory of constraints, risk management and performance evaluation” wordt de integratie tussen risico management, performantiemeting en de critical chain methode voorgesteld a.d.h.v. verschillende invalshoeken. Daarbij wordt de relatie tussen risico, beperkingen op resources en de performantie van een project als centraal uitgangspunt genomen. De doelstelling van deze thesis is om dit model toe te passen op een aantal case studies teneinde de voorgestelde aanpak concreet te maken, te testen en te valideren. Eventueel kan een optimalisatie/simulatie model deze techniek verder uitdiepen.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Annelies Martens
Vaardigheden: Project Management, Dynamic Scheduling, Risico analyse, Optimalisatie, Simulatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik: Eventueel C++
Model/analyse: Analyse op een case studie, of eventueel d.m.v. een computerexperiment
 
Onderwerp: De implicaties van nutstheorie en risico-aversie voor projectplanning
 
Nog niet toegewezen
 
Vaak wordt bij de optimalisatie van een projectplanning impliciet verondersteld dat de project manager een risico-neutrale partij is die opereert in een deterministische omgeving. Echter, in realiteit gaat een project gepaard met zeer veel onzekerheden. Daarnaast is de project manager vaak niet risico-neutraal, maar eerder risico-avers. Het doel van deze thesis is onderzoeken hoe de graad van risico in de activiteiten van het project, alsook de mate van risico-aversie van de project manager de optimale planning van het project beïnvloeden. Optimaal betekent in dit geval dat het nut voor de project manager gemaximaliseerd wordt.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Louis-Philippe Kerkhove
Vaardigheden: Project Management
Extra: -
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: C++
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Analytische implementatie van risico in baseline scheduling
 
Nog niet toegewezen
 
In de literatuur en zeker in de praktijk wordt risico bijna uitsluitend berekend d.m.v. simulatie. Het eerste doel van deze thesis is om de performantie (nauwkeurigheid, geheugengebruik en rekentijd) van een nieuwe analytische aanpak te vergelijken met de bestaande simulaties. Nadien kan met deze oplossing verder worden gewerkt om de projectmanager meer inzicht te geven in de invloed van een taak op een totaal netwerk. Als derde en laatste doel kan ook worden onderzocht of deze aanpak kan gebruikt worden om goede time/cost trade-offs te maken.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Berg Severens
Vaardigheden: Project Management
Extra: Masterproef geschikt voor één student.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: nee
Software gebruik: C++, Matlab voor grafische ondersteuning
Model/analyse: hoofddoel thesis
 

Masterproeven in projectcontrole:

Earned Value Management (EVM) is een projectcontrole systeem om de tijd- en kostenperformantie van projecten in uitvoering te meten. Het systeem genereert performantiemetrieken om vroegtijdig afwijkingen op te sporen, zodat de projectmanager tijdig kan ingrijpen om grotere problemen te voorkomen of interessante opportuniteiten te benutten. Zowel het onderzoek als de praktijk heeft recent veel interesse gekregen in deze techniek, wat heeft geleid tot samenwerkingen met PMI België (www.pmi-belgium.be) en buitenlandse organisaties. Op vraag van deze organisaties wordt onderzoek gedaan naar nieuwe trends in dit domein, teneinde een kritische evaluatie over deze vernieuwingen op te stellen en hun potentieel te beoordelen. Dit academiejaar zijn er volgende masterproeven in dit domein:
 
 
Onderwerp: Stochastische S-curves in project controle
 
Nog niet toegewezen
 
S-curves worden standaard gebruikt in EVM om de groei in PV, EV en AC weer te geven. Deze deterministische curves schenken echter geen aandacht aan de inherente onzekerheid verbonden aan elk project. Met deze deterministische techniek wordt daarom geen onderscheid gemaakt tussen normale variatie en systemische variatie. De laatste jaren zijn enkele papers verschenen die hier een antwoord op trachten te bieden. Het doel van deze thesis is om enerzijds een overzicht te geven van de relevante literatuur en anderzijds om de bestaande technieken met elkaar te vergelijken en te testen door gebruik van simulaties en/of een case study.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Laura Willems
Vaardigheden: Project Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening:eventueel
Software gebruik: eventueel C++, ProTrack of P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Het bepalen van optimale controlepunten bij projectopvolging (toegewezen aan Britt Verstraete en Emile Steyaert en Lauren Vanhouteghem)
 
    
Britt Verstraete en Emile Steyaert en Lauren Vanhouteghem
 
Bij de opvolging van projecten wordt in de praktijk dikwijls een vast interval van een week of maand aangehouden. Om de efficiëntie van deze controletaak te verhogen, kan het beter zijn om een variabel interval te hanteren, zoals meer controlepunten in het begin of aan het einde van het project. De literatuur rond dit probleem is nog vrij beperkt. Het doel van deze thesis is om de bestaande technieken te vergelijken aan de hand van simulaties en/of een case study en op basis hiervan aanbevelingen te doen in functie van de projecteigenschappen.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Annelies Martens
Vaardigheden: Project Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: eventueel C++, ProTrack of P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Data Envelopment Analysis (DEA) als voorspeller van project succes (toegewezen aan Thomas Govaert)
 
Thomas Govaert
 
Om de voortgang van een bepaald project te evalueren, wordt dikwijls gebruik gemaakt van gelijkaardige projecten uit het verleden. Een probleem hierbij is dat technieken zoals EVM geen rekening houden met de verschillen in inputparameters. DEA tracht een oplossing te bieden voor dit probleem. Deze statistische techniek bepaalt aan de hand van historische data de relatieve efficiëntie van een decision-making unit (DMU). In project controle zou deze techniek gebruikt kunnen worden om tijdens de voortgang van een project te voorspellen wat de kans op succesvolle oplevering is. Het doel van deze thesis is om te onderzoeken of DEA werkelijk in staat is betrouwbare schattingen te maken en en deze te vergelijken met andere voorspellingsmethoden.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jordy Batselier
Vaardigheden: Project Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: eventueel C++, ProTrack of P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Groeimodellen voor project controle
 
Nog niet toegewezen
 
EVM veronderstelt dat een uitgebreid planningsproces voorafgaat aan de werkelijke uitvoering ervan. Het is dit plan dat gebruikt wordt om de vorm van de S-curves voor de planned value te voorspellen. In sommige situaties is dergelijk plan niet realistisch en dus zijn er over de jaren heen heel wat papers gepubliceerd die de PV-curve schatten aan de hand van groeimodellen. Het doel van deze thesis is om een literatuuroverzicht te geven van de bestaande modellen en om deze te evalueren door gebruik van simulaties en/of een case study.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Laura Willems
Vaardigheden: Project Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: eventueel C++, ProTrack of P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: De stabiliteit van EVM performantie-indices
 
Nog niet toegewezen
 
Het is algemeen bekend dat de performantie-indicatoren die uit de EVM analyse voortkomen niet robuust zijn in het begin van de projectcyclus. Over het punt wanneer stabiliteit juist optreedt is echter nog veel discussie. Aangezien er in de eerste fases van de projectuitvoering nog het makkelijkst correctieve acties genomen kunnen worden, is het belangrijk te weten of het project nog volgens plan verloopt. De vraag die in deze thesis beantwoord zal moeten worden is: vanaf wanneer (welk percentage complete) zijn de EVM indices betrouwbare indicatoren voor project succes? Zowel simulaties als een case study kunnen hiervoor gebruikt worden.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Laura Willems
Vaardigheden: Project Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: eventueel C++, ProTrack of P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: De toepassing van voorraadmodellen in project controle (toegewezen aan Gonneke Ruttens)
 
Gonneke Ruttens
 
Voorraadmodellen, die onder andere de optimale ordergrootte en veiligheidsvoorraad bepalen, vertonen heel wat gelijkenissen met projectmanagement. Het doel van deze thesis is om te bekijken hoe deze theorieën vertaald kunnen worden naar de controle en opvolging van projecten. Kunnen deze wiskundig onderbouwde technieken die ondertussen algemeen aanvaard zijn in de logistieke sector, een (alternatieve) oplossing bieden voor problemen in projectmanagement? Een case study behoort tot de mogelijkheden, alsook een computationele studie.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Louis-Philippe Kerkhove
Vaardigheden: Project Management, voorraadmanagement
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: hoofddoel
Case study/oefening: ja
Software gebruik: eventueel C++, ProTrack of P2 Engine
Model/analyse: analyse op een case studie, of eventueel d.m.v. een computerexperiment
 
Onderwerp: Op zoek naar een vernieuwde methode voor de integratie van risico analyse en controle van projecten
 
Nog niet toegewezen
 
De integratie van risico analyse en project controle in projectmanagement werd sinds de publicatie “Measuring Time” door verscheidene onderzoekers uitgebreid met talrijke vernieuwingen. In een paper “A new approach for project control under uncertainty: Going back to the basics” werd deze integratie onderzocht en werd een nieuwe methodologie voorgesteld die de afwijkingen van geplande schattingen voor activiteiten meet en bekend maakt aan de project manager. Dergelijke aanpak werd ook reeds voorgesteld aan onze onderzoeksgroep, en het lijkt dan ook een logische stap om de nieuwe aanpak zoals beschreven in de paper te valideren met een simulatie experiment, te vergelijken met de bestaande methoden alsook uit te breiden tot een vernieuwde - en hopelijk verbeterde - methodiek.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Annelies Martens
Vaardigheden: Project Management, Dynamic Scheduling, Simulatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: nee
Software gebruik: C++, P2 Engine, R
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Integratie van risico in projectcontrole (toegewezen aan Cédric Kamp en Maur Derycke)
 
 
Cédric Kamp en Maur Derycke
 
EVM is de techniek bij uitstek voor projectopvolging en -controle. Echter, de traditionele EVM methode houdt geen rekening met het onderscheid tussen kritieke en niet-kritieke activiteiten, en dus ook niet met het risico dat een initieel niet-kritieke activiteit toch op het kritisch pad komt te liggen ten gevolge van vertragingen en dergelijke. Er werden reeds enkele methodes ontwikkeld die risico trachten te incorporeren in EVM. Het is de bedoeling om een overzicht te geven van deze methodes, ze te evalueren, en eventueel voorstellen te doen tot verbetering. Het integreren van verschillende bestaande aanpakken en/of het uitdenken van nieuwe verbeterde methodes voor de integratie van risico in projectcontrole zijn uiteraard mooie aanvullingen. De evaluatie van bestaande (en nieuwe) methodes moet gebeuren aan de hand van een uitgebreid aantal reële projecten.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jordy Batselier
Vaardigheden: Project Management, Earned Value Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik: ProTrack, eventueel P2 Engine en/of C++
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Voorspellen van projectduur en -kost aan de hand van referentieklassen (toegewezen aan William Casaert en Jef Descheemaecker)
 
 
William Casaert en Jef Descheemaecker
 
Het accuraat voorspellen van de uiteindelijke duur en kost van een project is zeer belangrijk voor een projectmanager. Er zijn echter grote onzekerheden gemoeid met het maken van zo'n voorspellingen. Met als doel het beperken van deze onzekerheden werd de `reference class forecasting' methode ontwikkeld. Deze methode gaat projectvoorspellingen maken door te kijken naar gelijkaardige projecten die reeds in het verleden werden uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomsten van die historische projecten kan dan een waarschijnlijkheidsverdeling worden opgesteld voor de huidige voorspellingen. Het is de bedoeling om de voorspellingsmethodologie gebaseerd op referentieklassen te testen in de praktijk, aan de hand van een groot aantal (gelijkaardige) reële projecten, en te vergelijken met traditionele (EVM) projectvoorspellingstechnieken. Er kunnen ook links gevonden worden met andere methodologieën, en de `reference class forecasting' methode zelf kan eventueel worden verbeterd.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jordy Batselier
Vaardigheden: Project Management, Earned Value Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik: ProTrack, eventueel P2 Engine en/of C++
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Het effect van projectopdeling op tijds- en kostenperformantie (toegewezen aan Delphine De Schryvere en Jochen Vanden Hautte)
 
 
Delphine De Schryvere en Jochen Vanden Hautte
 
Er zijn verschillende manieren waarop een project kan opgedeeld worden in activiteiten of werkpakketten. Zo kan deze opdeling gebeuren volgens locatie, volgens functie, volgens projectfase, enzovoort. Bovendien moet er ook een keuze gemaakt worden over het niveau van opdeling: gaan we zeer algemene werkpakketten beschouwen of juist heel specifieke taken? De keuze voor een bepaalde projectopdeling (ofwel `work breakdown structure') kan een significante invloed hebben op de tijds- en kostenperformantie van een project, en op de kost- en duurtijdvoorspellingen die hieruit volgen. Het doel is dan ook om deze invloed te begroten en om tot voorstellen te komen over welke opdeling best te gebruiken in een bepaalde context. Deze evaluatie moet worden uitgevoerd op basis van een uitgebreid aantal case studies.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jordy Batselier
Vaardigheden: Project Management, Earned Value Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik: ProTrack, eventueel P2 Engine en/of C++
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Een studie naar de invloed van communicatie op projectperformantie (toegewezen aan Bart Meylemans en Tom De Malsche)
 
    
Bart Meylemans and Tom De Malsche
 
Het wordt algemeen erkend dat goede communicatie belangrijk is voor de performantie van een project. Echter, deze bewering werd tot op heden nog niet kwantitatief getest. Het doel is dan ook om de impact van communicatie op de tijds- en kostenperformantie van een project te evalueren en om de gebruikte communicatiestrategie trachten te verbeteren aan de hand van deze kwantitatieve analyse. Er kan hierbij verder worden gebouwd op bestaande methodologieën voor categorisatie en kwantificatie van communicatie, die wel dienen te worden uitgebreid. Daarenboven kan de analyse van communicatie gelinkt worden aan de EVM techniek, daar deze laatste uitdrukking geeft aan de bekomen projectperformantie. De benodigde data over communicatie en projectperformantie zal moeten worden bekomen via een aantal grondige case studies.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jordy Batselier
Vaardigheden: Project Management, Earned Value Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik: ProTrack, eventueel P2 Engine en/of C++
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Het gebruik van artificiële intelligentie technieken voor projectcontrole (toegewezen Thomas Carrolo en Mathieu Degrande)
 
  
Thomas Carrolo en Mathieu Degrande 
 
Voor het monitoren van projecten kan een breed spectrum aan technieken worden gebruikt. Earned Value Management (EVM) is een voorbeeld van zo’n techniek, dewelke vandaag frequent gebruikt wordt in de praktijk. Door gebruik te maken van deze techniek kan een inschatting worden gemaakt van de resultaten (i.e. kost en duurtijd) van een project. Door gebruik te maken van deze voorspellingen kan de project manager gaan bepalen of het project zich nog steeds binnen de acceptabele range bevindt. Voor de categorisatie, zoals bijvoorbeeld in tekstherkenning, wordt tevens frequent gebruik gemaakt van neurale netwerken. Het doel van deze thesis is om een neuraal netwerk te modelleren dat gebruikt kan worden om de resultaten van een project te voorspellen, en vervolgens de resultaten van het neurale netwerk te gaan vergelijken met de resultaten van de meer traditionele EVM methodologie. Als data voor deze studie kan zowel gebruik gemaakt worden van gesimuleerde data als van de project database met echte projecten.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Louis-Philippe Kerkhove
Vaardigheden: Project Management
Extra: -
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: C++
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: De impact van periodieke incentive betalingen op de controle van projecten (toegewezen aan Viktor Delerue)
 
Viktor Delerue
 
Incentives worden traditioneel gebruikt door de eigenaar van een project om de manier van werken van de uitvoerende partij (contractor) te beïnvloeden. Deze invloed moet er op zijn beurt voor zorgen dat de netto return van de eigenaar wordt vergroot. Een van de elementen van een contract met incentives is de periodiciteit waarmee deze bedragen worden uitbetaald. Deze kunnen immers deels (of volledig) worden uitbetaald aan bepaalde milestones in het project. Alternatief kunnen deze incentives ook (deels of volledig) worden uitbetaald aan het eind van het project. Uitgaande van de assumptie dat de basis planning van de activiteiten (baseline schedule) reeds vastligt, en de activiteiten tijdens het uitvoeren onderhevig zijn aan variabiliteit, zal de uitvoerende partij bepaalde beslissingen moeten nemen om zijn/haar return te maximaliseren. Het hoofddoel van deze thesis is een methode ontwerpen die in staat is om de respons van de uitvoerende partij op deze variabiliteit te optimaliseren. Gebruikmakend van dit model kan vervolgens de impact van verschillende incentive contracten worden geanalyseerd.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Louis-Philippe Kerkhove
Vaardigheden: Project Management
Extra: -
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: C++
Model/analyse: hoofddoel thesis
 

Masterproeven in algemene topics rond projectmanagement:

Een aantal onderwerpen horen niet thuis in de specifieke deeldomeinen van projectmanagement zoals planning, risico en controle en werden daarom onder de algemene noemer “algemene topics rond projectmanagement” geklasseerd. Dergelijke masterproeven hebben uiteraard dikwijls een link met de deeldomeinen maar hebben ook vaak een bredere kijk op dit interessant domein. Het staat de student uiteraard vrij om vanuit een dergelijk algemeen thesisonderwerp te starten om alsnog te eindigen in één specifiek domein dat interessant leek na de studie van de thesisonderwerp.
 
Onderwerp: Een vergelijkende studie tussen de klassieke PM aanpak en de concepten agile/lean PM (toegewezen aan Ide De Clercq en Matthias Cauchie)
 
  
Ide De Clercq en Matthias Cauchie
 
Lean en agility zijn kernwoorden die niet meer uit het bedrijfsleven zijn weg te slaan. Zo hebben deze principes ook stilaan hun ingang gevonden in project management en project planning. De aanhangers van deze vernieuwde aanpak zien duidelijke verschillen tussen de traditionele aanpak en de vernieuwde agile/lean aanpak, terwijl de sceptici voorzichtig zijn en weinig bijdragen zien. In een recente paper “Introducing AgiLean to construction project management” werden beide methoden zelfs geïntegreerd in één methodiek, en deze paper kan dan ook als uitgangspunt gezien worden om een vergelijkende studie tussen beide aanpakken, én een vergelijking met de traditionele aanpak, in kaart te brengen. Nieuwe onderzoeksvragen, een vergelijking op basis van een case studie of nieuwe algoritmes kunnen het einddoel van deze thesis zijn.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Annelies Martens
Vaardigheden: Project Management, Scheduling, Lean, Agile
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: nodig
Case study/oefening: ja
Software gebruik: ProTrack, eventueel C++ en P2 Engine
Model/analyse: Vergelijking en eventueel computerexperiment
 
Onderwerp: Blended Learning in projectmanagement: Een literatuurstudie en zoektocht naar mogelijke uitbreidingen (toegewezen aan Annelies Wynants)
 
Annelies Wynants
 
Blended learning is een heel actueel concept in leeromgevingen en omvat een mix van methoden en technieken die gebruikt kunnen worden in een klasomgeving. In een recent artikel “Teaching integrated project management and control: Enhancing student learning and engagement” werden een aantal van die technieken en tools beschreven voor de cursus PM aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Er werd echter geen enkele link met de bestaande literatuur gemaakt rond blended learning, alhoewel er mogelijks in die literatuur een aantal concepten aanwezig zijn die de aanpak kan verbeteren. Het doel van deze thesis is de huidige aanpak te kaderen in de (voor ons ongekende) blended learning literatuur, alsook het voorstellen van een aantal uitbreidingen/verbeteringen voor de (nabije) toekomst.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Danica D'hont
Vaardigheden: Project Management, Scheduling, Lean, Agile
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 1 student. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: hoofddoel van de thesis
Case study/oefening: ja
Software gebruik: Niet nodig, maar elk voorstel is welkom.
Model/analyse: Vergelijking en eventueel uitbreiding van bestaande methoden
 
Onderwerp: Prekwalificatie van aannemers in projectmamagement: Een Artificiële Intelligentie studie
 
Nog niet toegewezen
 
Een evaluatie van een aannemer om een garantie te bieden dat hij/zij een project tot een succesvol einde kan brengen staat gekend in de literatuur als “pre-qualification of contractors”. In een recente paper “Forecasting contractor’s deviation from the client objectives in pre-qualification model using support vector regression” wordt beweerd dat support vector machines (SVM) beter geschikt zijn dan andere technieken zoals Artificial Neural Networks (ANN) voor contractor pre-qualification. Een logische vraag uit deze bewering is dan uiteraard hoe het zit met de andere technieken uit de Artificiële Intelligentie die dikwijls hetzelfde doel beogen vanuit een andere invalshoek. Het doel van deze thesis is om een grondige vergelijking te maken van deze technieken en deze aan de hand van een computerexperiment te valideren en mogelijks te verbeteren.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jeroen Burgelman
Vaardigheden: Project Management, Optimalisatie, Statistiek, Artificiële Intelligentie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: nodig (beperkt)
Case study/oefening: nee
Software gebruik: C++, eventueel P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel van deze thesis
 
Onderwerp: Toepassingsgebieden van reliability engineering binnen Dynamic Scheduling (toegewezen aan Jeroen De Lepeleer)
 
Jeroen De Lepeleer
 
Reliability engineering is een discipline die zich hoofdzakelijk richt op het bestuderen en optimaliseren van de betrouwbaarheid van een systeem of systeemcomponent. Het onderzoek omtrent reliability engineering bestaat reeds vele decennia maar werd nog nooit aan project management gekoppeld. Dynamic Scheduling bestaat uit 3 componenten: planning, risico-analyse en controle. Het doel van deze thesis bestaat erin om de concepten van reliability engineering te koppelen aan de componenten van dynamic scheduling en deze te illustreren aan de hand van voorbeelden of een computationele studie.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Louis-Philippe Kerkhove
Vaardigheden: Project Management, Planning, Risico, Controle
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Gebruik van LaTex verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: hoofddoel van de thesis
Case study/oefening: ja
Software gebruik: P2 Engine, R
Model/analyse: analyse aan de hand van voorbeelden
 
Onderwerp: Toepassingsgebieden van wachtlijntheorie binnen Dynamic Scheduling (toegewezen aan Andreas Vermaerke)
 
Andreas Vermaerke
 
Wachtlijntheorie bestudeert verschijnselen die zich voordoen in systemen waar klanten dienen te wachten op bediening. Wachtlijntheorie werd echter reeds in beperkte mate toegepast binnen project management, vooral in het kader van planning en multi-project plannning. Dynamic Scheduling bestaat uit 3 componenten: planning, risico-analyse en controle. Het doel van deze thesis bestaat uit het maken van een literatuuroverzicht van wachtlijntheorie binnen Dynamic Scheduling. Vervolgens wordt van de student verwacht om een bestaand onderzoek verder uit te diepen of nieuwe toepassingsgebieden van wachtlijntheorie binnen Dynamic Scheduling te identificeren en te illustreren aan de hand van relevante voorbeelden. De voorkeur wordt gegeven aan studenten die bereid zijn in hun 1e masterjaar het vak “Wachtlijntheorie” te volgen.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jeroen Burgelman
Vaardigheden: Project Management, Wachtlijntheorie, Planning, Risico, Controle
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Gebruik van LaTex verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: hoofddoel van de thesis
Case study/oefening: ja
Software gebruik: P2 Engine, R
Model/analyse: analyse aan de hand van voorbeelden
 
Onderwerp: Ontwikkelen van een project dashboard (toegewezen aan Kevin Goegebeur)
 
Kevin Goegebeur
 
Dashboards worden in de praktijk gebruikt om in 1 oogopslag relevante informatie te geven aan de hand van grafieken of spreadsheets. Het doel van deze thesis bestaat uit x delen. Eerst wordt verwacht dat de student een overzicht geeft van bestaande rapporteringstool. Vervolgens dient een analyse gemaakt te worden van de benodigdheden van een dashboard. Finaal dient het dashboard zelf ontworpen te worden waarin zowel informatie op een geaggregeerd niveau als een op een lager niveau wordt weergegeven. Het moet eveneens mogelijk zijn risico-analyse en projectcontrole te verwerken door een koppeling te maken met P2 Engine of R.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project Management, Risico, Controle
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Gebruik van LaTex verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: nee
Software gebruik: Excel, Visual Basic for Applications, P2 Engine of R
Model/analyse: nee