Skip to main content

Stage (in Dutch)

Stage Handelsingenieur - Operationeel Management

HIR Operations Management?

De opleiding Handelsingenieur combineert een bedrijfseconomische vorming met het verwerven van een grondige kennis van de technologische producten en processen, zodat de studenten later kunnen functioneren als bruggenbouwer tussen bedrijfseconomen, productie en andere deelnemers van het logistieke proces. De afstudeerrichting Operationeel management in het bijzonder, bestudeert de logistieke processen van de waardeketen, met de nadruk op het productie- en logistieke proces van goederen en diensten. 

Stage?

Stages waarborgen de praktijkcomponent van een opleiding en verhogen de inzetbaarheid van de afgestudeerden. Een stage kan worden beschouwd als hét moment om de opgedane kennis, vaardigheden en attitudes te integreren. De student verwerft via de stage een heel aantal algemene vaardigheden en attitudes, zoals beslissingsvermogen, doorzettingsvermogen, kritische zin en zelfstandigheid. Bovendien krijgt de student via een stage inzicht in de beroepsmogelijkheden na de opleiding en wordt hij/zij bewust van zijn/haar eigen competenties.

Doel?

 • De stage (minstens 1 maand, eventueel gespreid over een lange(re) periode) moet verband houden met de één of meerdere domeinen uit de opleiding HIR - Operationeel Management.
 • De inhoud en de doelstellingen van de stage worden geformuleerd door het bedrijf, in samenspraak met de facultaire stagebegeleider (begeleidende professor).
 • De stageopdracht dient gekaderd te kunnen worden binnen een wetenschappelijke opdracht of project.
 • Het oordeel over de stage wordt gebaseerd op:
  • Het stageverslag van de student dat de stagewerkzaamheden en verworven leerervaringen omschrijft en dat aantoont in hoeverre de vooropgestelde doelen zijn bereikt, evenals de wetenschappelijke waarde van de stageopdracht 
  • De beoordeling van de student door het stageverlenende bedrijf
  • De eindbeoordeling door de facultaire stagebegeleider

Praktisch?

 1. De student is zelf verantwoordelijk voor het vinden en contacteren van een potentieel stageverlenend bedrijf.
 2. Het stageverlenend bedrijf geeft een korte beschrijving van de stage via het invullen van het “Voorstel_Stageplaats”-formulier.
 3. De student gaat op zoek naar een geschikte UGent promotor die op basis van het ingevuld formulier kan oordelen of het stage onderwerp in zijn/haar expertise ligt.
 4. De potentiële stageplaats wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de faculteitsraad.
 5. Het meld- en coördinatiepunt (Facultaire studentenadministratie) stelt de stageovereenkomst van de UGent op.

Go!

Aangezien je als student zelf op zoek moet gaan naar een bedrijf voor een stageplaats, geef je het bedrijf best wat informatie over hoe een stage aan onze faculteit verloopt. Als het bedrijf interesse toont of vragen heeft over de specifieke details van een stage, kan je de verantwoordelijke doorverwijzen naar deze site, of kan je onderstaande HIR-OM stagefolder en het “Voorstel_Stageplaats”-formulier gewoon uitprinten en opsturen. Succes!

Meer weten?

Mario Vanhoucke
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent