Skip to main content

Scripties (2015)

Onderwerpen masterproeven 2015-2017 aan de onderzoeksgroep “Operations Research and Scheduling”

Jordy Batselier (Assistent)
 
Aantal beschikbare onderwerpen: 33
Totaal aantal studenten toegewezen aan een onderwerp: 10
Belangrijke boodschap aan studenten: Voor sommige onderwerpen waar reeds studenten werden toegewezen laten we ook nog andere studenten toe. Indien interesse in een onderwerp dat reeds werd toegewezen, kan je alsnog een mail sturen naar de desbetreffende begeleider. De begeleider laat dan asap weten of het onderwerp nog kan gekozen worden. Uiteraard zijn alle openstaande onderwerpen nog beschikbaar.
 
Enkele belangrijke data: 
 • Indienen titel masterproef: uiterlijk 16 februari 2016
 • Tussentijds rapport: uiterlijk 10 mei 2016
 • Indienen thesis: uiterlijk 16 mei 2017
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde studenten die zich met plezier willen inwerken in het domein van Operationeel Onderzoek/Management. Dit domein wordt in de literatuur en praktijk meestal Operations Research/Management Science genoemd (voor meer informatie, zie www.informs.org). De algemene verwachtingen werden reeds gepresenteerd op de introductiesessie. Je kan deze presentatie downloaden via volgende link: Masterproeven2015.
 
Wij verwachten van de studenten:
 
We verwachten van alle masterproefstudenten dat zij zelfstandig kunnen werken en dat zij een kwantitatieve ingesteldheid hebben. Voor sommige onderwerpen zijn we op zoek naar studenten die graag programmeren en die bereid zijn de basisprincipes van C++ onder de knie te nemen.
 • Inzet en motivatie vanaf begin oktober
 • Samenkomsten op vooraf geregelde tijdstippen om de voortgang en/of resultaten gezamenlijk te bespreken
 • Bij voorkeur opmaak van de masterproef in Latex
 • Aanleren van de basisprincipes van C++ voor de start van het academiejaar (handleiding beschikbaar) (niet alle onderwerpen)
De output bestaat uit een tussentijds thesisverslag in jaar 1 en een finale versie in jaar 2. 
 
Jaar 1. Tussentijds verslag.
Het tussentijds verslag telt mee als deel van de finale evaluatie, en moet dus grondig worden opgemaakt. Download daarom de richtlijnen van het tussentijds verslag en lees deze aandachtig. Om deze richtlijnen wat concreet te maken, hebben we via onderstaande links drie voorbeeldverslagen beschikbaar gesteld:
 • Verslag 1. Zwak verslag, Het verslag bevat geen enkele vernieuwing en is puur een samenstelling van bestaand onderzoek. De onderzoeksvraag is niet afgelijnd en het toekomstig werk werd niet perfect gedefinieerd. Finale score 0/3.
 • Verslag 2. Matig verslag. Het verslag bevat voldoende materiaal dat kan dienen als overzicht van de thesis, maar mist een grondig overzicht van het reeds gedane werk en bijhorende behaalde resultaten. Bovendien is het verslag niet origineel en vernieuwend. Finale score: 1.5/3.
 • Verslag 3. Excellent verslag. Het verslag bevat concrete doelstellingen, voldoende vooruitgang en diepgang én een sterke kijk op het toekomstig werk. Schitterende verzorging. Finale score: 3/3.

Jaar 2. Finale thesis: De praktische richtlijnen qua lettertype, vormgeving, etc. voor het finaal thesisverslag kan je op Minerva vinden. De inhoudelijke richtlijnen die wij als OR&S onderzoeksgroep nastreven vind je via de volgende link: finale thesis.

Wij bieden aan de studenten:
 • Een onderwerp dat in de lijn ligt van onze huidige onderzoeksactiviteiten
 • Opvolging van de ontwikkeling van het programma en de analyse van de resultaten
Bij elk onderwerp worden de contactpersoon, vaardigheden, maximaal # studenten en inhoudelijke aspecten kort vermeld. De inhoudelijke aspecten beschrijven kort waar de klemtoon van de masterproef ligt, maar dit kan uiteraard ten alle tijde, volgens de interesse van de student, aangepast worden.
 
Inhoudelijke aspecten zijn:
 • Literatuurstudie: ondersteunend, eventueel uitgebreid, uitgebreid of hoofddoel van de masterproef 
 • Case study/oefening: neen, optioneel of hoofddoel van de masterproef 
 • Software gebruik: neen, optioneel of ja 
 • C++: neen, optioneel of ja (of eventueel een andere taal, bv. Java, VBA in excel, etc.)

Masterproeven in projectplanning:

Masterproeven in projectplanning:

Onderwerp: Toepassingen van speltheorie binnen project planning
 
Machteld Hebbrecht
 
Speltheorie is een tak binnen de toegepaste wiskunde die zich bezighoudt met het bepalen van evenwichtspunten wanneer verschillende agenten met verschillende objectieven met elkaar interageren. Speltheorie kan voor een reeks van toepassingen worden gebruikt zoals het bepalen van evenwichtspunten en het ontwerpen van mechanismen die leiden tot eerlijke en sociaal gewenste evenwichten. Het doel van deze thesis is tweedelig. Enerzijds wordt verwacht dat een overzicht van de literatuur wordt gemaakt. Anderzijds dient de student(e) speltheorie toe te passen op een concreet project planningsprobleem. Een artikel “Nash equilibria for the multi-agent project scheduling problem with controllable processing times” is beschikbaar als startpunt van de analyse.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jeroen Burgelman
Vaardigheden: Project Management, Project Scheduling, Optimalisatie, Speltheorie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Gebruik van LaTeX is verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend, of hoofddoel
Case study/oefening: nee
Software gebruik: RanGen, C++, eventueel Gurobi
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Planning van modulaire projecten: heuristische oplossingsmethoden
 
Nog niet toegewezen
 
In de literatuur rond Research and development project scheduling wordt frequent gebruik gemaakt van “modulaire projecten” om de mogelijke faling van activiteiten in rekening te brengen tijdens de planningsfase. Het doel van deze thesis is het ontwikkelen van meerdere metaheuristieken om modulaire projecten te plannen. Hierbij wordt vertrokken van het artikel: “a fast greedy heuristic for scheduling modular projects”. De student(e) dient een analyse te maken van de performantie van de ontwikkelde metaheuristieken.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jeroen Burgelman
Vaardigheden: Project Planning, Optimalisatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Gebruik van LaTeX is verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: RanGen, C++
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Project Planning met flexibele resource profielen: Een Case Study
 
Nog niet toegewezen
 
In de meeste studies rond project planning wordt aangenomen dat de resource requirements van de activiteiten constant zijn over hun duurtijd. In realiteit is dit echter meestal niet het geval. De student(e) gaat zelfstandig op zoek naar data van bedrijven die werken met flexible resources (minstens 5 projecten). Het bestaande Flexible Resource Constrained Project Scheduling Problem (F-RCPSP) wordt bestudeerd aan de hand van echte data. De klemtoon ligt hierbij op de planningsfase van de projecten. De verzamelde data dient geanalyseerd te worden door er bestaande technieken op toe te passen en deze te vergelijken, zowel onderling als met het echte projectplan. Er is een artikel “MIP models for resource-constrained project scheduling with flexible resource profiles” beschikbaar als vertrekpunt van de analyse.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jeroen Burgelman
Vaardigheden: Project Scheduling, Optimalisatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Gebruik van LaTeX is verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: Ja
Software gebruik: C++, eventueel RanGen
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Maximalisatie van alternatieve uitvoeringsmogelijkheden binnen project planning : Een Case Study
 
Nog niet toegewezen
 
In de studies rond multi-mode project planning wordt slechts slechts 1 mode per activiteit ingepland om zo de project duurtijd te minimaliseren. In sectoren waar projecten met een grote inherente onzekerheid worden uitgevoerd laat deze aanpak echter dikwijls te wensen over. De student(e) gaat zelfstandig op zoek naar data van bedrijven of organisaties die projecten uitvoeren onder onzekerheid (minstens 5 projecten). De klemtoon ligt hierbij op de planningsfase van de projecten. De student(e) analyseert de verzamelde data en vergelijkt deze met projectplannen waar meerdere alternatieve uitvoeringsmogelijkheden al zijn ingepland. Een simulatie experiment wordt uitgevoerd om aan te geven in welke situaties het opnemen van meerdere alternatieven in een basis project plan nuttig kan zijn.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jeroen Burgelman
Vaardigheden: Project Scheduling, Optimalisatie, Simulatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Gebruik van LaTeX is verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: Ja
Software gebruik: C++, eventueel RanGen
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Een vergelijkende studie tussen verschillende netwerk analysemethoden
 
Nog niet toegewezen
 
De traditionele aanpak van netwerk analyse d.m.v. activity-on-the-node netwerken heeft geleid tot een aantal netwerk generatoren in de literatuur. De netwerkgenerator RanGen werd ontwikkeld aan onze vakgroep en vertoont verdacht veel gelijkenissen met de zogenaamde “Design Structure Matrix” (DSM) methodiek. Bovendien werd in een recente paper “The concept of DSM and ADT integration in the product design process” deze gelijkenis nogmaals bevestigd. Het doel van deze thesis om de verscheidene aanpakken te analyseren om uiteindelijk tot een vernieuwde RanGen aanpak te komen die deze concepten samenbrengt en - uiteraard - uitbreidt naar mogelijke verbeteringen.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jeroen Burgelman
Vaardigheden: Project Management, Scheduling, Optimalisatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Gebruik van LaTeX is verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: nee
Software gebruik: C++, RanGen
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Modellering en planning van supplier buyer relationships met behulp van project planningstechnieken
 
Nog niet toegewezen
 
In de New Product Development (NPD) literatuur worden de voordelen van goede supplier buyer relationships veelvuldig besproken. Deze samenwerkingsverbanden worden gebruikt in Product Development Projects (PDP) om de projectduurtijd te verminderen en de performantie te verhogen. De student(e) gaat op zoek naar manieren om deze relationships the modelleren san de hand van een project scheduling probleem. Hierbij wordt vertrokken vanuit het artikel “Analysis of supplier buyer relationships using resource constrained project scheduling strategies“. De student(e) gaat de impact na van verschillende priority rules, het aantal suppliers en de beschikbaarheid van middelen op de project duurtijd.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jeroen Burgelman
Vaardigheden: Project Management, Scheduling, Optimalisatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Gebruik van LaTeX is verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: nee
Software gebruik: C++, eventueel RanGen
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Het resource-constrained project scheduling problem met netto actuele doelwaarde: Een case study rond payment modellen
 
Arthur Wallaeys
 
Het doel van dit onderwerp is het bestuderen van een bestaand probleem, namelijk het resource-constrained project scheduling problem met netto actuele doelwaarde (RCPSPDC), aan de hand van echte data. De klemtoon ligt hierbij op de planningsfase van de projecten en concreet op de gebruikte betalingsmodellen. De student(e) zal data verzamelen van op zijn minst 4 projecten en deze analyseren door er bestaande technieken op toe te passen en deze te vergelijken, zowel onderling als met het echte projectplan. Een mogelijke uitbreiding betreft het vergelijken van deze reële data met fictieve projecten.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project management, scheduling, programmeren (beperkt)
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 1 student.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik: C++/Java, eventueel RanGen
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Multi-project planning: Een superproject of niet?
 
Rob Van Eynde
 
Dit onderwerp handelt over het multi-project planningsprobleem waarbij meerdere projecten tegelijkertijd moeten gepland worden. Momenteel worden deze individuele projecten in de literatuur echter vaak gekoppeld in een zogenaamd superproject, wat neerkomt op een aaneenschakeling van individuele projecten. Het doel van deze thesis is om te bestuderen of dit een toegevoegde waarde biedt, en of er geen betere alternatieven bestaan. Bovendien kan ook de vraag gesteld worden of zo een superproject steeds mogelijk is op basis van de veronderstellingen horende bij de inviduele projecten.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project management, scheduling, programmeren
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 1 student.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: C++/Java, RanGen
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Proactive procedures voor robust project scheduling met NPV maximalisatie
 
Toegewezen aan Laure Declerck
 
Vaak wordt binnen de project planningsliteratuur uitgegaan van op voorhand gekende activiteitsduurtijden. Dit is echter een zware veronderstelling aangezien onvoorziene omstandigheden een negatieve impact kunnen hebben op het vooropgestelde projectplan. Als antwoord op deze problematiek werd in de literatuur al onderzoek verricht naar proactive scheduling, waarbij buffers in het schema ingebouwd worden om mogelijke vertragingen op te vangen. Deze voorgestelde methoden veronderstellen echter typisch dat het doel van het project het minimaliseren is van de totale duurtijd. Een alternatieve doelstelling betreft het optimaliseren van de netto actuele waarde (NAW), wat tot heel andere schema’s kan leiden. Het doel van deze thesis is het analyseren van de toepasbaarheid van bestaande duurtijd minimalisatie methoden voor de NAW doelstelling en het voorstellen van alternatieven.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project management, scheduling, programmeren
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 1 student.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: C++/Java, RanGen
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Het plannen van projecten onderworpen aan prestatie-gerelateerde betalingen: een parallelle oplossingsmethode
 
Nog niet toegewezen
 
Incentives worden traditioneel gebruikt door de eigenaar van een project om de manier van werken van de uitvoerende partij (contractor) te beïnvloeden. Deze thesis onderzoekt hoe de uitvoerende project manager het project kan optimaliseren, gegeven deze incentive betalingen. Deze optimalisatie gebeurt door een keuze te maken tussen de verschillende ‘modes’ of manieren waarop de individuele activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Het hoofddoel van deze thesis is het ontwerpen en testen van zowel exacte als heuristische methodes om dit probleem op te lossen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de recent populaire parallel programming technieken die de rekenlast van een algoritme over verschillende processors spreiden. Een voorbeeld van een dergelijke techniek is een multi-populatie genetisch algoritme, waarbij een divergente evolutie van verscheidene populaties op ‘eilanden’ wordt gebruikt om een breder gebied van de solution space te onderzoeken.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Louis-Philippe Kerkhove
Vaardigheden: Project Management, C++, Open MP
Extra: Van de student wordt verwacht dat hij/zij reeds over enige programmeer ervaring beschikt en er niet voor terugdeinst om autodidact bepaalde zaken te gaan aanleren, waaronder Open MP, wat toelaat om in C++ parallel te programmeren. Daarnaast is enige ervaring in een unix-like omgeving een plus.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: nee
Software gebruik: C++, Open MP
Model/analyse: hoofddoel thesis
 

Masterproeven in project risico management:

Onderwerp: Vergelijkende studie van de sensitiviteitsindices gebaseerd op activiteiten en risico’s
 
Nog niet toegewezen
 
Er zijn verschillende sensitiviteitsindices beschikbaar, zoals de criticality index (CI) en schedule sensitivity index (SSI) die de probabiliteit en de impact van het risico op de project activiteiten ten opzichte van het finale projectdoel meten. Deze indices zijn in staat om de belangrijke (lees: meest gevoelig voor onzekerheid) activiteiten te onderscheiden en deze verwachten meer controle/sturing van de project managers. De sensitiviteitsindices die vermeld worden in de cursus project management focussen op de activiteiten, nochtans zijn er ook indices beschikbaar die focussen op risico’s. Het doel van de thesis is om een vergelijkende studie te maken tussen indices gebaseerd op activiteiten en risico’s en om bovendien nieuwe oplossingsmethoden voor te stellen toegepast op fictive (en eventueel) empirische data.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project Management, Risico Analyse, Simulatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 1 student. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik: Eventueel ProTrack en P2 Engine
Model/analyse: analyse aan de hand van voorbeelden
 
Onderwerp: Studie van het gebruik van schedule risk analysis voor de controle van de projectkost
 
Sebastiaan Vanbecelaere
 
Het gebruik van schedule risk analysis en de sensitiviteit van de activiteiten, gemeten door sensitiviteitsindices zorgt voor het opvolgen van het project, gekend als bottom-up control. Deze benadering zorgt van de monitoring van de onzekerheid tussen geplande en echte duurtijden van de activiteiten met als finaal doel het bijsturen van het project. Het doel van deze thesis is om na te gaan als er een gelijkaardige systeem kan ontwikkeld worden op de controle van de projectkosten i.p.v. projectduurtijd. Deze thesis beoogt het probleem van kost controle in detail te bestuderen, de verschillen met de huidige aanpak van tijdscontrole aan te halen, en nieuwe oplossingsmethoden voor te stellen.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Annelies Martens
Vaardigheden: Project Management, Risico Analyse, Simulatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 1 student.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: Eventueel ProTrack en P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Vergelijkende studie van de sensitiviteit op duurtijden van activiteiten
 
Nog niet toegewezen
 
Eén van de belangrijkste problemen in project management is het beslissen van welke activiteiten de belangrijkste zijn om te bij te sturen (managen) en hoe ze het best bijgestuurd worden. Schedule Risk Analysis (SRA) voorziet sensiviteitsinformatie van individuele activiteiten om de potentiële impact van onzekerheid op de totale project duurtijd te beoordelen. De huidige techniek van SRA is gebaseerd op indices die enkel een waarde weergeven. Het probleem hierbij is dat het voor project managers moeilijk is om een range van activiteit duurtijden te bepalen dat acceptabel is. Het doel van deze thesis is om andere technieken dan indices te bespreken die de gevoeligheid van de activiteiten op onzekerheid weergeeft. Een voorbeeld van een andere techniek word toegelicht in volgende paper: “Quantifying schedule risk in construction projects using Bayesian belief networks". Bovendien zal er een vergelijkende studie tussen de verschillende technieken worden uitgevoerd of fictieve (en eventueel) empirische data.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project Management, Risico Analyse, Simulatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 1 student. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik:ProTrack en eventueel P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Toepassen van fuzzy numbers in schedule risk analysis
 
Nog niet toegewezen
 
Dit onderwerp vergt een simulatiestudie waarbij een nieuw Schedule Risk Analysis (SRA) concept moet getest worden en vergeleken worden met de bestaande methoden zoals beschreven in het boek “Measuring Time”. Er zal dieper worden ingegaan op de achtergrond en de voor en nadelen van van het gebruik van zogenaamde “fuzzy numbers”. Het finale doel van de thesis is nagaan als het de moeite loont om innovatieve technieken zoals fuzzy numbers te gebruiken voor SRA analyses i.p.v. conventionele technieken. De abstract van de paper is als volgt: “We put forward a fuzzy way of measuring the criticality of project activities and of the whole project. In the proposed approach both the decision maker attitude and the project network structure are taken into account. The criticality measure obtained may serve as a measure of risk or of the supervision effort needed and can help in making the decision whether to accept or to reject the project. Its numerical implementation is as difficult as that of the classical CPM method.”
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project Management, Risico Analyse, Simulatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 1 student. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik:ProTrack en eventueel P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Analyse van gevallenstudies voor schedule risk analysis
 
Laurens Martens
 
Voor Schedule Risk Analysis (SRA) is er nood aan een schatting voor de mogelijke duur van je activiteiten. In de praktijk wordt dit vaak geschat vanuit expertise, maar voor veel projecten gaat dit vaak gepaard met natte vinger werk. Een goede schatting van de risicodistributie voor de duur van de activiteiten is dus essentieel. Het doel van deze thesis is om een analyse uit te voeren van de verschillende risico distributies van activiteitsduurtijden met betrekking tot de verschillende sensitviteitsindicen. De evaluatie van bestaande (en nieuwe) methodes moet gebeuren aan de hand van een uitgebreid aantal reële projecten. De paper "Empirical perspective on activity durations for project management simulation studies" kan hierbij als basis gebruikt worden.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jordy Batselier
Vaardigheden: Project Management, Risico Analyse, Simulatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 1 student. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik:ProTrack en eventueel P2 Engine
Model/analyse: Illustratie van een bestaande aanpak op echte project data
 
Onderwerp: Concurrent Engineering: Een computationele studie naar de optimale overlapping strategy in projecten
 
Nog niet toegewezen
 
Overlap tussen activiteiten waartussen volgorde relaties bestaan is een gebruikelijke techniek in project planning die in verscheidene sectoren wordt gebruikt. Dit principe van zogenaamd concurrent engineering heeft als voordeel dat het project veel vroeger kan afgewerkt worden, maar brengt heel wat risico met zich mee. De grotere onzekerheid en de kans op defecten en rework zorgen ervoor dat de optimale overlapping strategie afhankelijk is van allerlei factoren. Deze thesis mikt op het optellen van een optimalisatie/simulatie model dat de optimale overlapping strategieën analyseert, alsook de impact op de verwachte onzekerheid en controle performantie meet en analyseert. Deze thesis kan vanuit verschillende hoeken benaderd worden, en kan dus toegewezen worden aan verschillende studenten. Een artikel “Overlapping design and construction activities and an optimization approach to minimize rework” is beschikbaar.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project Management, Earned Value Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Gebruik van LaTex verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik: P2 Engine, C++, RanGen en/of R
Model/analyse: analyse aan de hand van voorbeelden
 
Onderwerp: Concurrent Engineering: Een computationele studie naar de impact van onzekerheid door iteratief en projectmatige werken
 
Nog niet toegewezen
 
Iteratief werken en het toelaten van overlap tussen activiteiten is een gebruikelijke techniek in project planning die in verscheidene sectoren wordt gebruikt. Deze manier van werken heeft als voordeel dat het project veel vroeger kan afgewerkt worden, maar brengt heel wat risico met zich mee. De impact op de verhoogde onzekerheid kan gemeten worden door een aantal parameters (aantal iteraties, grootte van de overlap, …) en het behoort tot het doel van de thesis om d.m.v. een optimalisatie/simulatie model de impact van de parameters te testen op de kwaliteit van het projectplan. Deze thesis kan vanuit verschillende hoeken benaderd worden, en kan dus toegewezen worden aan verschillende studenten. Een artikel “The impact of uncertainty and ambituity related to iteration and overlapping on schedule of product development projects” is beschikbaar.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: nee
Software gebruik: eventueel RanGen, C++ of P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: De implicaties van nutstheorie en risico-aversie voor projectplanning
 
Nog niet toegewezen
 
Vaak wordt bij de optimalisatie van een projectplanning impliciet verondersteld dat de project manager een risico-neutrale partij is die opereert in een deterministische omgeving. Echter, in realiteit gaat een project gepaard met zeer veel onzekerheden. Daarnaast is de project manager vaak niet risico-neutraal, maar eerder risico-avers. Het doel van deze thesis is onderzoeken hoe de graad van risico in de activiteiten van het project, alsook de mate van risico-aversie van de project manager de optimale planning van het project beïnvloeden. Optimaal betekent in dit geval dat het nut voor de project manager gemaximaliseerd wordt.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Louis-Philippe Kerkhove
Vaardigheden: Project Management
Extra: -
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel case study
Software gebruik: C++, RanGen
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Het ontwerpen van incentive contracten voor stochastische projecten 
 
Toegewezen aan Jeroen Santens
 
Incentive contracten worden vaak gebruikt om de eigenaar van een project tegen onzekerheden te beschermen. Helaas worden deze contracten vaak opgesteld zonder deze onzekerheden expliciet te gaan kwantificeren. Het doel van deze thesis is het ontwerpen van een methode die een stochastische formulering van het project gebruikt om de implicaties van verschillende soorten incentives te analyseren. Het einddoel van deze thesis is het creeren van een prescriptieve tool die de project eigenaar kan gebruiken om betere contracten te ontwerpen, gegeven de eigenschappen van het project. De tool zelf maakt gebruik van Monte Carlo simulaties om een inschatting te geven van zowel de verwachte uitkomst van het project, alsook de (on)zekerheid van deze uitkomst wanneer een bepaald type incentive contract wordt gebruikt. De bruikbaarheid van deze tool wordt aangetoond door middel van computationele experimenten.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Louis-Philippe Kerkhove
Vaardigheden: Project Management
Extra: -
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: C++, RanGen
Model/analyse: hoofddoel thesis
 

Masterproeven in projectcontrole:

Onderwerp: Het optimaal inschatten van reserves in een project op basis van kosten- en risicoschattingen
 
Nog niet toegewezen
 
Het optimaal inschatten van reserves in een project is een onderzoekspiste die vanuit verschillende invalshoeken wordt onderzocht. Recent werd een paper "A contingency estimation model for software projects" voorgesteld waarbij de geschatte reserves voor de resources gekoppeld worden aan de schattingen voor de kosten en risico's van software projecten. Deze voorgestelde aanpak werd slechts getest op een klein aantal projecten, en het is dan ook wenselijk om deze studie te testen op een grote testset van projecten (fictief én real life) om de sterktes en zwaktes van deze methodiek te onderzoeken, alsook uit te breiden naar een verbeterde aanpak.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Annelies Martens
Vaardigheden: Project Management, Dynamic Scheduling, Statistiek, Risico analyse, Simulatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt. Gebruik van LaTeX verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: nee
Software gebruik: C++, P2 Engine, R
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Op zoek naar een vernieuwde methode voor de integratie van risico analyse en controle van projecten
 
Nog niet toegewezen
 
De integratie van risico analyse en project controle in projectmanagement werd sinds de publicatie "Measuring Time" door verscheidene onderzoekers uitgebreid met talrijke vernieuwingen. In een paper "A new approach for project control under uncertainty: Going back to the basics" werd deze integratie onderzocht en werd een nieuwe methodologie voorgesteld die de afwijkingen van geplande schattingen voor activiteiten meet en bekend maakt aan de project manager. Dergelijke aanpak werd ook reeds voorgesteld aan onze onderzoeksgroep, en het lijkt dan ook een logische stap om de nieuwe aanpak zoals beschreven in de paper te valideren met een simulatie experiment, te vergelijken met de bestaande methoden alsook uit te breiden tot een vernieuwde - en hopelijk verbeterde - methodiek.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Annelies Martens
Vaardigheden: Project Management, Dynamic Scheduling, Simulatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt. Gebruik van LaTeX verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: nee
Software gebruik: C++, P2 Engine, R
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Project controle: het optimaal benutten van beperkte middelen bij het nemen van correctieve acties
 
Toegewezen aan Arne Hap
 
Het doel van project controle is het monitoren van projectuitvoeringen om eventuele problemen of opportuniteiten te detecteren, zodat er tijdig correctieve acties genomen kunnen worden. Wanneer de uitvoering van een project door vertragingen te veel afwijkt van het vooropgesteld plan, kan de project manager actie ondernemen om het project terug op schema te krijgen. Deze acties brengen echter extra kosten met zich mee. Wanneer er een beperkt budget voorzien is voor het uitvoeren van correctieve acties, moet de project manager beslissen hoe dat budget gebruikt zal worden. Het doel van deze masterproef is via een simulatiestudie te onderzoeken wat de invloed van deze budgettaire beperking is, en hoe de project manager zijn/haar beperkte middelen optimaal kan benutten.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Annelies Martens
Vaardigheden: Project Management, Dynamic Scheduling, Earned Value Management, Simulatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Gebruik van LaTeX verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: nee
Software gebruik: C++, P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Integratie van risico analyse en project controle: opstellen van controlelimieten en genereren van early warning signals
 
Pieter Van Nevel
 
Het doel van project controle is het monitoren van projectuitvoeringen om eventuele problemen of opportuniteiten te detecteren, zodat er tijdig correctieve acties genomen kunnen worden. Tijdens de planningsfase van een project kunnen er buffers ingepland worden om de project deadline te beschermen. Op basis van het baseline schedule kunnen er vervolgens controlelimieten opgesteld worden. Deze limieten genereren early warnings wanneer verwacht wordt dat de buffer overschreden zal worden, en het project dus niet op tijd afgewerkt zal zijn. Om deze controlelimieten op te stellen, moet bepaald worden hoe groot de bufferconsumptie mag zijn op elk moment van de projectuitvoering. Een mogelijkheid is om die grootte af te laten hangen van het verwachte risico van elke projectfase. Het doel van deze masterproef is het ontwikkelen van een methode om controlelimieten voor de bufferconsumptie op te stellen aan de hand van het risicoprofiel van een project.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Annelies Martens
Vaardigheden: Project Management, Dynamic Scheduling, Statistiek, Simulatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Gebruik van LaTeX verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: nee
Software gebruik: C++, P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Project controle: monitoren van bottleneck resources
 
Nog niet toegewezen
 
Het doel van project controle is het monitoren van projectuitvoeringen om eventuele problemen of opportuniteiten te detecteren. Vertraagde activiteiten hebben niet alleen een impact op hun opvolgers, maar ook op activiteiten die dezelfde resource(s) gebruiken. Wanneer er een beperkte hoeveelheid resources aanwezig zijn en meerdere activiteiten deze resource op hetzelfde moment nodig hebben, kunnen er ernstige vertragingen optreden. Het doel van deze masterproef is om te onderzoeken hoe resource conflicten tijdig gedetecteerd kunnen worden en na te gaan wat hun impact op de totale tijdsduur van het project is, zodat er tijdig correctieve actie ondernomen kan worden.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Annelies Martens
Vaardigheden: Project Management, Dynamic Scheduling, Simulatie
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Gebruik van LaTeX verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: nee
Software gebruik: C++
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Een vergelijkende studie tussen Earned Value Management en Earned Readiness Management
 
Nog niet toegewezen
 
Earned Readiness Management (ERM) is een techniek die licht gebaseerd op Earned Value Management (EVM) een set van metrieken presenteert om complexe productsysteemontwikkeling projecten beheert en controleert. Terwijl de analogie met EVM duidelijk is, mikt het systeem eerder op procesmijlpalen en de opvolging van de geplande maturiteitsdoelstellingen van het project. Het doel van de studie is om een grondige vergelijking te maken tussen EVM en ERM, de verschilpunten uit te spitten en de gelijkenissen te bekritiseren, alsook om een computationeel experiment op te zetten die de integratie van EVM en ERM nastreeft.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: eventueel RanGen, C++ of P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Een geintegreerd EVM/ES/regressie model voor project controle
 
Nog niet toegewezen
 
Earned Value Management (EVM) and Earned Schedule (ES) zijn projectcontrole technieken om de tijd en kosten van een project op te volgen. Recent werd een uitbreiding van het tijdsgebaseerde ES model ontwikkeld om kosten op te volgen. De integratie met regressie om de kostenschattingen te verbeteren is één van de hoofddoelen van deze techniek. Het doel van de thesis is om d.m.v. een computationeel experiment dit model te testen, te vergelijken met bestaande modellen en te verbeteren. Een artikel “An Earned Schedule based regression model to improve cost estimate at completion” is beschikbaar.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: nee
Software gebruik: eventueel RanGen, C++ of P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Kwantificeren van kwaliteit binnen project controle 
 
Nog niet toegewezen
 
Tijdens de uitvoering van een project focussen controletechnieken doorgaans enkel op het tijds- en/of kostenaspect. Hoewel kwaliteit dikwijls wel in het planningsproces betrokken wordt, is naar de opvolging ervan nog niet veel onderzoek verricht. Bovendien richt de bestaande literatuur zich voornamelijk op de softe, niet meetbare aspecten van kwaliteit. Het doel van deze thesis is daarom te onderzoeken hoe kwaliteit in een project gekwantificeerd kan worden en welke technieken gebruikt kunnen worden voor de opvolging ervan. Zowel een case study als een simulatie-experiment kunnen aangewend worden om deze hiaat in de literatuur op te vullen.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Tom Servranckx
Vaardigheden: Project Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Integratie van schaarse middelen bij het opvolgen van projecten 
 
Nog niet toegewezen
 
Hoewel de toekenning van schaarse middelen aan activiteiten in de planningsfase een groot onderzoeksdomein vormt (RCPSP), worden deze tijdens de opvolging van projecten gewoonlijk niet in rekening gebracht. Activiteiten die moeten concurreren om gebruik te kunnen maken van schaarse middelen, voegen een extra dimensie toe aan het opvolgingsproces. Daarom is het doel van deze thesis een model te ontwikkelen, op basis van een bestaande paper, waarin deze verhoogde complexiteit vervat zit. Bovendien zullen correctieve acties voorgesteld moeten worden om het project binnen budget en voor de deadline op te leveren, rekening houdend met de beperking op schaarse middelen. Daarnaast kan ook de wisselwerking tussen verschillende projecten in een multi-projectomgeving onderzocht worden.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Annelies Martens
Vaardigheden: Project Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Een academische paper is beschikbaar als uitgangspunt.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: eventueel
Software gebruik: P2 Engine
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Earned Duration Management: Evaluatie en uitbreiding van een nieuwe projectcontroletechniek voor de tijdsdimensie
 
Nog niet toegewezen
 
Earned Value Management (EVM) heeft al jaren een goeie reputatie voor het opvolgen en onder controle houden van de kostenprestatie van een project. Voor de tijdsdimensie daarentegen, doet de techniek het heel wat minder goed. Deze tekortkoming werd grotendeels opgelost door de invoering van het Earned Schedule (ES) concept. Desalniettemin steunen de ES berekeningen nog steeds op metrieken die uitgedrukt worden in kosteneenheden, wat uiteraard contra-intuïtief is wanneer we de tijdsdimensie beschouwen. Daarom werd recent de Earned Duration Management (EDM) methodologie ontwikkeld, waarin alle metrieken ook effectief in tijdseenheden worden uitgedrukt. Het hoofddoel van deze masterproef is dan ook het vergelijken van de EDM methode - en zelf-voorgestelde uitbreidingen ervan - met de traditionele EVM/ES aanpak, en dit op basis van de accuraatheid van de verschillende prestatie-indicatoren en de tijdsvoorspellingen die hieruit voortkomen. De evaluatie dient te gebeuren aan de hand van een ruim aantal reële projecten.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jordy Batselier
Vaardigheden: Project Management, Earned Value Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor twee studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik: ProTrack, eventueel P2 Engine en/of C++
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Het toepassen van exponential smoothing in een projectomgeving voor het bekomen van kost- en duurtijdvoorspellingen
 
Nog niet toegewezen
 
De exponential smoothing techniek vind reeds decennia zijn toepassing in financiële en economische settings. Deze techniek is gericht op het maken van voorspellingen uit zogenaamde time series data en laat hierbij oudere observaties minder sterk doorwegen dan meer recente observaties volgens een bepaald exponentieel verval. Nu begint exponential smoothing ook zijn weg te vinden naar de projectomgeving, wat blijkt uit meerdere academische publicaties. Het exponential smoothing concept kan namelijk vrij eenvoudig geïntegreerd worden in de Earned Value Management (EVM) methodologie. Deze masterproef heeft als doel het identificeren, evalueren en verbeteren van deze recent voorgestelde methodes voor het bekomen van kost- en duurtijdvoorspellingen, waarbij de evaluatie dient te gebeuren aan de hand van een ruim aantal reële projecten.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jordy Batselier
Vaardigheden: Project Management, Earned Value Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor twee studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik: ProTrack, eventueel P2 Engine en/of C++
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Prediction of project execution performance based on project preparation maturity
 
Toegewezen aan Joran Stalpaert
 
Due to a changing context in the industrial environment (aggressive competition, price pressure, lean production, long lead times, etc.), companies aim to minimize/optimize their total project costs. The performance of a project is influenced by the quality of and the right focus on the preparation phase. It is known that costs tend to be very high at the beginning of a project, exceeding the optimal/targeted project cost. On the other hand, lack of investment in the preparation phase can multiply execution costs. Today, companies mainly focus on maintaining and optimizing the total project cost. Therefore, they might benefit of a model that predicts those costs by taking into account the critical R&D cost parameters. The outcomes of this model could lead to recommendations to optimize the R&D phase.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jordy Batselier
Vaardigheden: Project Management, Earned Value Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor twee studenten.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik: ProTrack, eventueel P2 Engine en/of C++
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
 
Onderwerp: Verbeteren van projectkarakterisatie door de ontwikkeling van nieuwe topologische indicatoren
 
Nog niet toegewezen
 
In de literatuur worden meerdere topologische indicatoren voorgesteld die de aard van een project kunnen beschrijven. Deze indicatoren focussen echter sterk op het activiteitennetwerk van een project, daar ze ook voornamelijk gebruikt worden als input voor netwerksimulatoren die nuttig zijn in het onderzoek naar de optimale projectplanning. Het doel van deze masterproef is echter het ontwikkelen van indicatoren die ook waardevol kunnen zijn voor projectcontrole. Deze indicatoren zouden projectmanagers bijvoorbeeld kunnen aanwijzingen welke projectcontrole- en projectvoorspellingstechnieken het best gebruikt worden voor een project dat bepaalde karakteristieken vertoont. Er werd reeds aangetoond dat de serial/parallel-indicator (SP) voor zulke aanwijzingen kan zorgen, maar er zijn zeker andere - en misschien zelfs betere - indicatoren te ontdekken, die bijvoorbeeld gerelateerd kunnen zijn aan het verloop van de waardeopbouw binnen een project. De zoektocht naar verbeterde topologische indicatoren (en hun evaluatie) dient te gebeuren aan de hand van een ruim aantal reële projecten.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Jordy Batselier
Vaardigheden: Project Management, Earned Value Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor één student.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik: ProTrack, eventueel P2 Engine en/of C++
Model/analyse: hoofddoel thesis
 
Onderwerp: Toepassingen van Bayesiaanse statistiek binnen projectcontrole
 
Nog niet toegewezen
 
Bayesiaanse statistiek is een tak binnen de statistiek die zich bezighoudt met uitspraken of inferenties op basis van een a priori inschatting en een waarschijnlijkheid van gebeurtenissen. Bayesiaanse statistiek kan voor een reeks van toepassingen worden gebruikt zoals het schatten van parameterwaarden, het maken van voorspellingen of het vergelijken van verschillende modellen. Het doel van deze thesis bestaat uit 2 delen. Enerzijds wordt verwacht dat een overzicht van de literatuur wordt gemaakt. Anderzijds dient de student een overzicht te bieden van (nieuwe) toepassingsgebieden waar Bayesiaanse statistiek kan worden gebruikt. Deze dienen geïllustreerd te worden aan de hand van relevante voorbeelden of een computationele studie. Een artikel “Project cost risk analysis: A Bayesian network approach for modeling dependencies between cost items” is beschikbaar.
 
Promotor: Mario Vanhoucke 
Contactpersoon: Pieter Leyman
Vaardigheden: Project Management, Earned Value Management
Extra: Deze masterproef is geschikt voor 2 studenten. Gebruik van LaTex verplicht.
Inhoudelijke aspecten:
Literatuurstudie: ondersteunend
Case study/oefening: ja
Software gebruik: P2 Engine, R
Model/analyse: analyse aan de hand van voorbeelden

Algemene topics rond projectmanagement: